Advies & Ontwerp

In welke fase uw (toekomstig) project zich ook bevindt wij kunnen meerwaarde bieden voor een geslaagd eindresultaat

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase denken wij mee en kunnen wij adviseren bij conceptuele keuzes en bijvoorbeeld toetsing op financiële haalbaarheid. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of optimalisatie en verduurzaming.

Wij stellen de juiste vragen en kunnen op basis van uw wensen tijdens het voortraject verschillende concepten afwegen en uitwerken in een variantenstudie, voorontwerp en/of een programma van eisen (PvE).

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase kunnen wij het complete ontwerp voor u verzorgen of meekijken als extra paar ogen voordat tekeningen, berekeningen en schema’s als definitief worden bestempeld. Hierdoor kunnen ontwerpfouten vroegtijdig worden hersteld en worden faalkosten beperkt.

  • Schetsontwerp SO
  • Voorontwerp VO
  • Definitiefontwerp DO
  • Uitvoeringsontwerp UO (werkomschrijving)

Wij kunnen als klankbord fungeren bij complexe engineeringvraagstukken en denken wij graag mee om de meest efficiënte oplossing voor uw project te vinden.

Uitvoeringsfase

Bij de uitvoering is het van groot belang dat het ontwerp ook op juiste wijze wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan de juiste maatvoering en montagewijze conform de huidige wet- en regelgeving. Fouten tijdens de uitvoering leiden tijdens de exploitatie tot klimaatklachten en of een hoger energieverbruik dan vooraf beoogd. Herstelkosten achteraf zijn vele malen hoger dan tijdens de realisatie. Wij kijken graag mee tijdens de realisatie door periodiek het project te bezoeken en de installatie over de gehele breedte te inspecteren. Tevens kunnen wij de impact van wijzigingen tijdens de realisatie vertalen naar gevolgen in bijvoorbeeld de exploitatie. Hierdoor kan een weloverwogen beslissing genomen worden zonder verrassingen achteraf.

"Design & Build projecten t/m onafhankelijk deskundig onderzoek"

Gebruiksfase

De gebruiksfase betreft het grootste deel van de levensduur van een gebouw. Gedurende deze periode kijken wij graag mee tijdens het beheer van de installatie. Indien het onderhoud uitbesteed dient te worden kunnen wij deze uitvraag voor u verzorgen. Wanneer complicaties of klimaatklachten optreden kunnen wij de oorzaak achterhalen en een passende oplossing aandragen. Voor of na onderhoudswerkzaamheden is een steekproefsgewijze controle of conditiemeting mogelijk om na te gaan of de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd. Of om de best passende onderhoudstrategie te bepalen. Ook het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplanning en/of begroting volgens de NEN2767 behoort tot de mogelijkheden.

Het ontwerpen van installaties is onze passie. Met de huidige klimaatdoelstellingen en sterk aan verandering onderhevige wet- en regelgeving bestaat een “standaard” installatie eigenlijk niet meer. De minimale uitgangspunten zijn weliswaar gelijk, echter het best passende antwoord op de vraag verschilt per situatie. 

ing. S.R. (Stefan) Makkinje (BSc)

Ontwerp energieneutraal bestaande- of nieuwbouw

Een energieneutraal ontwerp staat in basis voor het uitgangspunt dat een gebouw niet meer energie consumeert dan het zelf opwekt. Een energieneutraal gebouw kan beschikken over een nutsaansluiting, maar indien wenselijk ook onafhankelijk van nutsvoorzieningen worden ontworpen. De vraag naar energieneutrale installatieconcepten voor bestaande- of nieuwbouwprojecten neemt gestaag toe en zal met de Europese doelstellingen verder toenemen. Hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden is afhankelijk van verschillende factoren. Voor één enkel appartement zijn bijvoorbeeld andere maatregelen noodzakelijk dan voor een vrijstaande boerderij. Een school vraagt ook om andere maatregelen dan een kantoorgebouw.

Een energieneutraal ontwerp vraagt altijd om maatwerk afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Makks is gespecialiseerd in het bieden van deze maatwerkoplossingen op basis van een integrale aanpak.

"Ambitie voor Energie-neutraal of Energie-leverend....? Wij berekenen graag de opties"

Ontwerp bijzondere installaties

Installaties voor toepassingen die van zichzelf veel energie vragen of complexer zijn dan gemiddeld door aanvullende randvoorwaarden behoeven speciale aandacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zwembaden- datacenter- of clean-roominstallaties. Deze installaties gebruiken relatief gezien veel energie. Door bestaande conventionele installaties te optimaliseren of nieuwe installaties slim te ontwerpen kan energieverbruik worden geminimaliseerd en zo veel mogelijk worden verduurzaamd. Wij kunnen nieuwe- of bestaande installaties voor u ontwerpen en optimaliseren op basis van de laatste duurzame technieken.

Ontwerp en begeleiding voor een Design en Build traject

Beschikt u over te weinig capaciteit om een design en build traject op te starten in de aanbestedingsfase? Wij kunnen voor u een installatieconcept afstemmen op de wensen van uw opdrachtgever. Middels een toegankelijk ontwerpdocument met overzichtelijke vormgeving weet u de opdracht binnen te halen.

Ontwerp regeltechniek

Het ontwerp van regeltechnische installatie zit ons in het DNA. Gebouw en procesautomatisering is niet meer weg te denken bij de huidige installaties. Door jarenlange ervaring met complexe regelinstallaties van verschillende fabrikanten kunnen wij u ook op dit gebied van dienst zijn. Wij kunnen u van dienst zijn bijvoorbeeld planmatige vervanging, uitbreiding en optimalisatie. Tevens kunnen wij u bijstaan in het bepalen van de systeemkeuze en de integratie van verschillende gebouwen en systemen.

Ook het opstellen van een functionele- of regeltechnische omschrijving doen we graag. Door een functionele omschrijving te vertalen naar een regeltechnische omschrijving, met bijvoorbeeld een functiediagram, kunnen wij de vertaalslag maken, tussen enerzijds de wens van de eindgebruiker en anderzijds het ontwerp van de engineer en de programmering door de softwareprogrammeur. Door steeds complexer wordende installaties en bijvoorbeeld aantoonbare prestatie borging achteraf is deze afstemming essentieel.